Hội Nông dân phường Nhơn Hòa ra mắt mô hình Tổ hội nghề nghiệp Chăn nuôi bò sinh sản

Hội Nông dân phường Nhơn Hòa ra mắt mô hình Tổ hội nghề nghiệp Chăn nuôi bò sinh sản

Hội Nông dân phường Nhơn Hòa vừa ra mắt mô hình Tổ hội nghề nghiệp Chăn nuôi bò sinh sản tại khu vực Long Quang.

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

Thứ năm - 01/12/2022 09:50
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 – 2026;
Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 716 dịch vụ công của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (504 dịch vụ công cấp tỉnh, 154 dịch vụ công cấp huyện và 58 dịch vụ công cấp xã) thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định (tại địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn).
Điều 2.
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần tại Điều 1 Quyết định này theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo số lượng giao dịch phát sinh đạt tỷ lệ theo quy định.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm công khai điện tử 716 dịch vụ công trực tuyến một phần tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định; phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá công tác triển khai, thực hiện và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung theo các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này sửa đổi, bổ sung các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính đối với nội dung công bố mức độ dịch vụ công trực tuyến trước đây.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.
Phụ lục 1
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[*]
 1.  
Nhóm thủ tục giao lại đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng do triển khai dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội 1.010480 X   X
 1.  
Nhóm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất 1.010484   X X
 1.  
Nhóm thủ tục thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất (chỉ áp dụng cho các dự án đầu tư) 1.010485   X  
 1.  
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế BQLKKTBD_QHXD_07     X
 1.  
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của BQL KKT BQLKKTBD_QHXD_09     X
 1.  
Nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 1.010878     X
 1.  
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 2.000205     X
 1.  
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 2.000192     X
 1.  
Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh) 1.009811     X
 1.  
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 2.000063 X   X
 1.  
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 2.000327 X   X
 1.  
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 2.000450 X   X
 1.  
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 1.009974   X X
 1.  
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 1.009975   X X
 1.  
Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 1.009976   X X
 1.  
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 1.009977   X X
 1.  
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 1.009978   X X
 1.  
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). 1.009979   X X
 1.  
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình 1.009794   X X
 1.  
Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) 1.010727     X
 1.  
Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) 1.010730     X
 1.  
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) 1.010733     X
 1.  
Nhóm thủ tục giao lại đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 1.010482     X
 1.  
Nhóm thủ tục giao lại đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng và cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 1.010483     X
 
 

 
Phụ lục 2
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[†]
 1.  
Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.001158   X  
 1.  
Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 1.003401   X  
 1.  
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) (Thay thế thủ tục tại Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng) 1.009794   X  
 1.  
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 2.000167 X X X
 1.  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 2.000176 X X X
 1.  
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 2.000190 X X X
 1.  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 2.000197 X X X
 1.  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 2.000204 X X X
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 2.000535 X   X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 2.000591 X   X
 1.  
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 2.000622 X X X
 1.  
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 2.000626 X X X
 1.  
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2.000636 X X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 2.000637 X X X
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 2.000640 X X X
 1.  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 2.000645   X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 2.000648   X X
 1.  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 2.000666 X X X
 1.  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 2.000669   X X
 1.  
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 2.000673   X X
 1.  
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 2.000674   X X
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 2.001561 X X X
 1.  
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2.001624 X X X
 1.  
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 2.001630 X X X
 1.  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 2.001636 X X X
 1.  
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 2.001646 X X X
 1.  
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 1.002758   X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai 2.000073   X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 2.000142   X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải 2.000163   X X
 1.  
Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG 2.000166   X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 2.000194   X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 2.000196   X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2.000331 X    
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG 2.000354   X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải 2.000387   X X
 1.  
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 2.001172 X X X
 1.  
Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2.001292   X  
 1.  
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2.001313 X X  
 1.  
Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 2.001322   X  
 1.  
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 2.001433   X X
 1.  
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 2.001434   X X
 1.  
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 2.001547   X X
 1.  
Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) 2.001587   X  
 
 

 
Phụ lục 3
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[‡]
 1.  
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.001455 X X X
 1.  
Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh 1.003490 X X  
 1.  
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004503 X X X
 1.  
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004551 X X X
 1.  
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004572 X X X
 1.  
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004580 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế 1.004605 X    
 1.  
Thủ tục công nhận điểm du lịch 1.004528 X X  
 1.  
Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch 1.004594 X X X
 
 

Phụ lục 4
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[§]
 1.  
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên 1.000259 X X  
 1.  
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 1.000280 X    
 1.  
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia 1.000288 X    
 1.  
Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia 1.000691 X    
 1.  
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000711 X    
 1.  
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000713 X    
 1.  
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000715 X    
 1.  
Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1.001495 X X  
 1.  
Xét, cấp học bổng chính sách 1.002407   X  
 1.  
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại 1.004988 X X  
 1.  
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục 1.005008 X X  
 1.  
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục 1.005015 X X  
 1.  
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại 1.005025 X X  
 1.  
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) 1.005036 X X  
 1.  
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 1.005043 X X  
 1.  
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục 1.005049 X X  
 1.  
Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học 1.005053 X X  
 1.  
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại 1.005067 X X  
 1.  
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 1.005070 X X  
 1.  
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục 1.005074 X X  
 1.  
Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú 1.005079 X X  
 1.  
Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT 1.005090 X X  
 1.  
Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã 1.005097 X X  
 1.  
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục 1.005195 X X  
 1.  
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại 1.005359 X X  
 1.  
Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục 1.006388 X X  
 1.  
Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1.006446 X X  
 1.  
Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại 2.001987 X X  
 1.  
Tuyển sinh trung học cơ sở 3.000182   X  
 1.  
Nhập học vào trường đã trúng tuyển (Đối với tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non) 2.000763   X  
 
 

 
Phụ lục 5
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[**]
 1.  
Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác 1.000672 X    
 1.  
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo 1.001623 X    
 1.  
Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến 1.001994 X   X
 1.  
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 1.001896   X X
 1.  
Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế 1.002300   X X
 1.  
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam. 1.002793   X X
 1.  
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp 1.002796   X X
 1.  
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa 1.009442   X  
 1.  
Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa 1.009451   X  
 1.  
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa 1.009452   X  
 1.  
Công bố hoạt động bến thủy nội địa 1.009454   X X
 1.  
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) (Thay thế thủ tục tại Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng) 1.009794   X  
 1.  
Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải 2.001219   X  
 1.  
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác 2.001919   X  
 1.  
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác 2.001921   X  
 1.  
Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác 2.001963   X  
 1.  
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 1.000028 X X  
 1.  
Cấp Giấy phép xe tập lái 1.001735 X X  
 1.  
Cấp lại Giấy phép xe tập lái 1.001751 X X  
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 1.001765 X X  
 1.  
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô 1.001777 X X  
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu 1.002030     X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn 2.000872     X
 1.  
Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố 2.000881     X
 1.  
Cấp Giấy phép lái xe quốc tế 2.001002     X
 1.  
Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình giao thông T-BDI-208304-TT     X
 1.  
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ 1.001046     X
 1.  
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp 1.002801     X
 1.  
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp 1.002804     X
 1.  
Cấp lại Giấy phép lái xe 1.002820     X
 1.  
Cấp mới Giấy phép lái xe 1.002835     X
 1.  
Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 1.003135     X
 1.  
Dự học,thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 1.003168     X
 1.  
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 1.003970     X
 1.  
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 1.004047     X
 
Phụ lục 6
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[††]
 1.  
Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1.004467   X  
 1.  
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1.004473   X  
 1.  
Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 2.001248   X  
 1.  
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. 2.002380 X X X
 1.  
Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu 1.002935   X  
 1.  
Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 2.000058   X  
 1.  
Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người 2.000079     X
 1.  
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. 2.000112     X
 1.  
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định 2.001100   X  
 1.  
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ 2.001137   X  
 1.  
Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu 2.001164   X  
 1.  
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (cấp tỉnh) 2.001208   X  
 1.  
Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia 2.001269 X    
 1.  
Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) 2.001501   X  
 1.  
Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người 2.002144 X X  
 
 

 
Phụ lục 7
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[‡‡]
 1.  
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu 1.004949 X X  
 1.  
Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 1.010806   X  
 1.  
Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an 1.010807   X  
 1.  
Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình 1.010813 X X  
 1.  
Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1.010829 X X  
 1.  
Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1.010830 X X  
 1.  
Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 2.000025 X X  
 1.  
Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III 2.001949 X X  
 1.  
Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng 1.000362 X X  
 1.  
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) 1.000401 X X  
 1.  
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 1.001806 X X  
 1.  
Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động 1.001881 X X  
 1.  
Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 1.001966 X X  
 1.  
Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp 1.001973 X X  
 1.  
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 1.004944 X X  
 1.  
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 1.004946 X X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 2.000056 X X  
 1.  
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 2.000062 X X  
 1.  
Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 2.000135 X X  
 1.  
Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm 2.000148 X X  
 1.  
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) 2.000178 X X  
 1.  
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 2.000282 X X  
 1.  
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 2.000477 X X  
 1.  
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2.001157 X X  
 1.  
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 2.000205     X
 1.  
Nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 1.010878     X
 1.  
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 2.000192     X
 
 

 
Phụ lục 8
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ NGOẠI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[§§]
 1.  
Xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC cho doanh nhân trên địa bàn tỉnh 1.009041 X X  
 
 

 
Phụ lục 9
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[***]
 1.  
Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) 1.000058   X  
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá 1.003563   X  
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá 1.003590   X  
 1.  
Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 1.003893   X  
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 1.003984   X  
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 1.007932   X  
 1.  
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) (Thay thế thủ tục tại Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng) 1.009794   X  
 1.  
Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) 2.001621   X  
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 2.001823   X  
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 1.000047 X X  
 1.  
Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 1.000055 X X  
 1.  
Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 1.000065 X X  
 1.  
Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 1.000071 X X  
 1.  
Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 1.000081 X X  
 1.  
Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý 1.000084 X X  
 1.  
Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 1.002239 X X X
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận 1.003577 X X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 1.003589 X X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 1.003598 X X  
 1.  
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) 1.003612 X X X
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 1.003619 X X X
 1.  
Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại 1.003781 X X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh) 1.003810 X X X
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 1.003870 X X  
 1.  
Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 1.003880 X X  
 1.  
Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 1.003921 X X  
 1.  
Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 1.004385 X X  
 1.  
Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 1.004815 X X  
 1.  
Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES 1.005327 X X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) 1.007917 X X  
 1.  
Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác 2.001241 X X  
 1.  
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 2.001401 X X  
 1.  
Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 2.001791 X X  
 1.  
Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 2.001793 X X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh 3.000152 X X  
 1.  
Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ 3.000160 X X  
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 1.001686     X
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 1.004346     X
 1.  
Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 1.004359     X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 1.004363     X
 1.  
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 1.004915     X
 1.  
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh 1.005319     X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 1.007931     X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng. 1.008126     X
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 1.008127     X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 1.008128     X
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 1.008129     X
 1.  
Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) 1.003593     X
 
 

 
Phụ lục 10
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[†††]
 1.  
Thủ tục thi tuyển công chức 1.005384 X X X
 1.  
Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức 1.005385 X X  
 1.  
Thủ tục thi tuyển Viên chức 1.005388 X X X
 1.  
Thủ tục xét tuyển viên chức 1.005392 X X X
 1.  
Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức 1.005393 X X  
 1.  
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 1.005394 X X X
 1.  
Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh) 1.010195     X
 1.  
Thủ tục xét tuyển công chức 2.002156 X X X
 1.  
Thủ tục thi nâng ngạch công chức 2.002157 X X X
 
 

 
Phụ lục 11
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[‡‡‡]
 1.  
Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý 1.005415   X  
 1.  
Mua hóa đơn lẻ 1.005435 X    
 1.  
Mua quyển hóa đơn 1.005434 X    
 1.  
Thủ tục xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (cấp Tỉnh) 3.000214   X  
 
 

 
Phụ lục 12
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[§§§]
 1.  
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cấp tỉnh) 1.000824 X   X
 1.  
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm 1.004211 X   X
 1.  
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm 1.004223 X   X
 1.  
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm 1.004228 X   X
 1.  
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh) 1.004253 X   X
 1.  
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) 1.004283 X    
 1.  
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 2.001738 X   X
 1.  
Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (TTHC cấp tỉnh) 2.001850 X    
 1.  
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý 2.001938 X    
 1.  
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 1.001007   X  
 1.  
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.001039   X  
 1.  
Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC cấp tỉnh) 1.000964 X X  
 1.  
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 1.001134 X X X
 1.  
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 1.001990 X X X
 1.  
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức có hồ sơ có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 1.003010 X X  
 1.  
Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 1.004688 X X  
 1.  
Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp 2.000962 X X  
 1.  
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 1.000778     X
 1.  
Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh 1.001923     X
 1.  
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 1.004122     X
 1.  
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm 1.004167     X
 1.  
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm 1.004179     X
 1.  
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Áp dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với trường hợp Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ). 1.004227     X
 1.  
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm 1.004232     X
 1.  
Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường 1.004237     X
 1.  
Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh) 1.004269     X
 1.  
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) 1.004343     X
 1.  
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) 1.004345     X
 1.  
Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh) 1.004446     X
 1.  
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản 1.004481     X
 1.  
Cấp giấy phép môi trường 1.010727     X
 1.  
Cấp lại giấy phép môi trường 1.010730     X
 1.  
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  1.010733     X
 1.  
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 1.010735     X
 1.  
Cấp lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) 2.000444     X
 1.  
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) 2.000472     X
 1.  
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2.000801     X
 1.  
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) 2.001781     X
 1.  
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) 2.001783     X
 1.  
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh) 2.001787     X
 1.  
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) 2.001814     X
 1.  
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng) 1.002040   X X
 1.  
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 1.002054   X X
 1.  
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) 1.000969     X
 1.  
Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (đã có Văn phòng đăng kí đất đai - cấp tỉnh) 1.001009     X
 1.  
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh 1.001980     X
 1.  
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 1.001991     X
 1.  
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 1.002109     X
 1.  
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.) 1.002253     X
 1.  
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 1.002255     X
 1.  
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Đối với tỉnh đã thành lập VP đăng ký đất đai) 1.002273     X
 1.  
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 1.002335     X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 1.002973     X
 1.  
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (đã thành lập) 1.002993     X
 1.  
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 1.003003     X
 1.  
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.003078     X
 1.  
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 1.003572     X
 1.  
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 1.003877     X
 1.  
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập VP đăng ký đất đai) 1.003895     X
 1.  
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 1.004193     X
 1.  
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 1.004199     X
 1.  
Tách thửa hoặc hợp thửa đất 1.004203     X
 1.  
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 1.004206     X
 1.  
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 1.004221     X
 1.  
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.004238     X
 1.  
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức 1.004257     X
 1.  
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) 1.005189     X
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai 1.005194     X
 1.  
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 1.005398     X
 1.  
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 2.000880     X
 1.  
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 2.000889     X
 1.  
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở 2.000955     X
 1.  
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 2.000976     X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 2.000983     X
 
 

 
Phụ lục 13
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[****]
 1.  
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 1.008904 X   X
 1.  
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1.008905 X   X
 1.  
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng 1.001647   X  
 1.  
Sáp nhập Văn phòng công chứng 1.001665   X  
 1.  
Hợp nhất Văn phòng công chứng 1.001688   X  
 1.  
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 1.001696   X X
 1.  
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký 1.003046   X  
 1.  
Thành lập Hội công chứng viên 1.003118 X X  
 1.  
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 1.003160 X X X
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký 1.003625   X X
 1.  
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu 1.003688   X X
 1.  
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận 1.003862   X X
 1.  
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng 1.003976   X X
 1.  
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 1.004550   X X
 1.  
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.004583   X X
 1.  
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi 1.004878 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước 1.005136 X X X
 1.  
Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý 2.000592 X X  
 1.  
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 2.000778   X X
 1.  
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 2.000789   X X
 1.  
Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp 2.000890   X  
 1.  
Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam 2.001895   X X
 1.  
Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước 2.002036   X X
 1.  
Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước 2.002038   X X
 1.  
Nhập quốc tịch Việt Nam 2.002039   X X
 1.  
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) 2.002191   X  
 1.  
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) 2.002192   X  
 1.  
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.000655     X
 1.  
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 1.001756     X
 1.  
Cấp lại Thẻ công chứng viên 1.001799     X
 
 

 
Phụ lục 14
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[††††]
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động in 1.004153 X X  
 
 

 
Phụ lục 15
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[‡‡‡‡]
 1.  
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin 1.000485 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt 1.000501 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá 1.000518 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam 1.000544 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh 1.000560 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí 1.000594 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ 1.000644 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao 1.000814 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay 1.000830 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo 1.000842 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn 1.000847 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn 1.000883 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông 1.000920 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường 1.000922 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga 1.000953 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 1.000963 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường 1.001008 X X X
 1.  
Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 1.001029 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 1.001106 X X  
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo 1.001195 X X X
 1.  
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển 1.001213 X X X
 1.  
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném 1.001500 X X X
 1.  
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao 1.001517 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ 1.001527 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao 1.001801 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 1.002396 X X X
 1.  
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận 1.003441 X X X
 1.  
Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh 1.003608   X  
 1.  
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu 1.005162 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness 1.005163 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí 1.005357 X X X
 1.  
Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam 1.008895 X X  
 1.  
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam 1.008896 X X  
 1.  
Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) 1.009397 X X X
 1.  
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng 2.002188 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker 1.000863 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn Karate 1.000904 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf 1.000936 X X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao 1.001056 X X X
 1.  
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 1.001755 X X  
 1.  
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) 1.003017 X X  
 1.  
Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) 1.003035 X X  
 1.  
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích 1.003646 X X  
 1.  
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh 1.003676 X X  
 1.  
Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương 1.003743   X  
 1.  
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập 1.003793 X X  
 1.  
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật 1.003835   X  
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 1.005441 X X  
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) 2.001414 X X  
 1.  
Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập 2.001613 X X  
 
 

 
Phụ lục 16
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[§§§§]
 1.  
Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư 1.006873   X  
 1.  
Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư 1.006876   X  
 1.  
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) (Thay thế thủ tục tại Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng) 1.009794   X  
 1.  
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 1.002572     X
 1.  
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 1.002625     X
 1.  
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 1.002701   X X
 1.  
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 1.003011   X X
 1.  
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 1.008891     X
 1.  
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc). 1.008989     X
 1.  
Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc 1.008991     X
 1.  
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 1.009928     X
 1.  
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III 1.009936     X
 1.  
Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 1.009974   X X
 1.  
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 1.009975   X X
 1.  
Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 1.009976   X X
 1.  
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 1.009977   X X
 1.  
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 1.009978   X X
 1.  
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 1.009979   X X
 1.  
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III 1.009982     X
 1.  
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 1.009983     X
 1.  
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng): 1.009984     X
 1.  
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 1.009986     X
 1.  
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III 1.009987     X
 1.  
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng): 1.009989     X
 1.  
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 1.009991     X
 1.  
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 1.003011   X X
 1.  
Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam 1.008992   X X
 1.  
Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam 1.008993   X X
 1.  
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. 1.009788   X  
 1.  
Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) 1.009791   X  
 1.  
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: 1.009972   X X
 1.  
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh) 1.009973   X X
 1.  
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh SXD_NOCS_1   X  
 1.  
Thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. T-BDI-203163-TT   X X
 1.  
Thẩm định đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. T-BDI-203164-TT   X X
 
 

 
Phụ lục 17
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[*****]
 1.  
Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 1.001077   X  
 1.  
Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 1.001086   X  
 1.  
Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 1.001398     X
 1.  
Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 1.001532     X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 1.001538     X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 1.001552     X
 1.  
Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế 1.001641   X  
 1.  
Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 1.001750   X  
 1.  
Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn 1.001987   X  
 1.  
Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền 1.002000   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh 1.002015   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm 1.002037   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã 1.002058   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh 1.002073   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc 1.002097   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà 1.002111   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả 1.002131   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp 1.002140   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.002162   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.002182   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.002191   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.002215   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.002230   X  
 1.  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 1.002258 X X X
 1.  
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 1.002292 X X X
 1.  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại 1.002339 X X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.002399   X X
 1.  
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1.002425 X   X
 1.  
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 1.002952 X X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 1.003055 X X X
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 1.003064 X X  
 1.  
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 1.003073 X X  
 1.  
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền 1.003516   X X
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003531   X X
 1.  
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003547 X X X
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003628   X X
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003644   X X
 1.  
Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003709   X X
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã 1.003746   X X
 1.  
Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003773   X X
 1.  
Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003787   X X
 1.  
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003800   X X
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003803   X X
 1.  
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003824   X X
 1.  
Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh 1.004087   X  
 1.  
Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt 1.004449   X  
 1.  
Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ 1.004461   X  
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 1.004585     X
 1.  
Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 1.004593     X
 1.  
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ 1.004616     X
 1.  
Nhóm thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 1.010489   X X
 1.  
Nhóm thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề dược 1.010490     X
 1.  
Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý. 1.000906     X
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003774     X
 1.  
Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 1.004459     X
 1.  
Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 1.004516     X
 1.  
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.006422 X    
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.008069     X
 1.  
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm 2.000552 X    
 1.  
Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ 2.000559 X    
 1.  
Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 2.000968     X
 1.  
Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 2.000980     X
 1.  
Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc 1.001893   X  
 1.  
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước 1.002600     X
 1.  
Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003720   X  
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập 1.003848   X X
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 1.003876   X X
 1.  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 2.000984   X X
 
 

 
Phụ lục 18
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[†††††]
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG        
 1.  
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 1.001279 X X X
 1.  
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2.000150 X X X
 1.  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2.000162 X X X
 1.  
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2.000181 X X X
 1.  
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2.000620 X X X
 1.  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2.000629 X X X
 1.  
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2.000633 X X X
 1.  
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2.001240 X X X
 1.  
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2.001261 X X X
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2.001283   X X
 1.  
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện 2.000599 X X  
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 2.002096 X    
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH DU LỊCH        
 1.  
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.001455 X X X
 1.  
Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh 1.003490 X X  
 1.  
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004503 X X X
 1.  
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004551 X X X
 1.  
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004572 X X X
 1.  
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004580 X X X
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH NỘI VỤ        
 1.  
Thủ tục thi tuyển Viên chức 1.005388 X X X
 1.  
Thủ tục xét tuyển viên chức 1.005392 X X X
 1.  
Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức 1.005393 X X  
 1.  
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 1.005394 X X X
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH TÀI CHÍNH        
 1.  
Mua hóa đơn lẻ 1.005435 X    
 1.  
Mua quyển hóa đơn 1.005434 X    
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG        
 1.  
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2.001885 X X  
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        
 1.  
Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 1.004959 X X  
 1.  
Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 2.002399 X X  
 1.  
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp 3.000204 X X  
 1.  
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động 3.000205 X X  
 1.  
Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 1.000669   X  
 1.  
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 1.004944 X X  
 1.  
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 1.004946 X X  
 1.  
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 2.000282 X X  
 1.  
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 2.000477 X X  
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH TƯ PHÁP        
 1.  
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2.000992     X
 1.  
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 1.001696   X X
 1.  
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký 1.003046   X  
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký 1.003625   X X
 1.  
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu 1.003688   X X
 1.  
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận 1.003862   X X
 1.  
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 1.004550   X X
 1.  
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.004583   X X
 1.  
Phục hồi danh dự (cấp huyện) 1.005462 X X  
 1.  
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2.000779   X X
 1.  
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 2.000815   X X
 1.  
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 2.000843   X X
 1.  
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 2.000884     X
 1.  
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2.000913     X
 1.  
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2.000927     X
 1.  
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2.000942   X X
 1.  
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 2.001008     X
 1.  
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2.001044     X
 1.  
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2.001050     X
 1.  
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 2.001052     X
 1.  
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) 2.002190   X  
 1.  
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.000655     X
 1.  
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2.000497     X
 1.  
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2.000806     X
 1.  
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 2.002189     X
 1.  
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 1.001669     X
 1.  
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 1.001695     X
 1.  
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 1.001766     X
 1.  
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2.000513     X
 1.  
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2.000748     X
 1.  
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2.000756     X
 1.  
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2.000801 X X X
 1.  
LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO        
 1.  
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) 1.000831   X X
 1.  
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) 1.000903 X X X
 1.  
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 1.001874 X X  
 1.  
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 1.003140 X X  
 1.  
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 1.003185 X X  
 1.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 1.003243 X X  
 1.  
Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 1.008898 X X  
 1.  
Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 1.004622 X X  
 1.  
Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 1.004634 X X  
 1.  
LĨNH VỰC Y TẾ        
 1.  
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1.002425 X   X
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI        
 1.  
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) (Thay thế thủ tục tại Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng) 1.009794
 
  X  
 1.  
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 1.003970     X
 1.  
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 1.004047     X
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG        
 1.  
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 1.008838   X  
 1.  
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 1.001134 X X X
 1.  
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 1.001990 X X X
 1.  
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 1.003572 X X X
 1.  
Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 1.005187 X X  
 1.  
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) 1.005367 X X  
 1.  
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 2.001234 X X  
 1.  
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Áp dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với trường hợp Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ). 1.004227     X
 1.  
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2.000801     X
 1.  
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 1.000798     X
 1.  
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh 1.001980     X
 1.  
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 1.001991     X
 1.  
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 1.002255     X
 1.  
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (đã thành lập) 1.002993     X
 1.  
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 1.003003     X
 1.  
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 1.003595     X
 1.  
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 1.003855     X
 1.  
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 1.003877     X
 1.  
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.003886     X
 1.  
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 1.004193     X
 1.  
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 1.004199     X
 1.  
Tách thửa hoặc hợp thửa đất 1.004203     X
 1.  
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 1.004206     X
 1.  
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 1.004221     X
 1.  
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.004238     X
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai 1.005194     X
 1.  
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 1.005398     X
 1.  
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 2.000381     X
 1.  
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 2.000880     X
 1.  
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 2.000889     X
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ        
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 1.005378     X
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2.000720     X
 1.  
Đăng ký khi hợp tác xã tách 2.002120     X
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        
 1.  
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 1.000280 X    
 1.  
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia 1.000288 X    
 1.  
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000711 X    
 1.  
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000713 X    
 1.  
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000715 X    
 1.  
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 1.004439 X X  
 1.  
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 1.004440 X X  
 1.  
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 1.004442 X X  
 1.  
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 1.004444 X X  
 1.  
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 1.004475 X X  
 1.  
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 1.004494 X X  
 1.  
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 1.004515 X X  
 1.  
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 1.004552 X X  
 1.  
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 1.004555 X X  
 1.  
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 1.004563 X X  
 1.  
Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT 1.005090 X X  
 1.  
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 1.005106 X X  
 1.  
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 1.006390 X X  
 1.  
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 1.006444 X X  
 1.  
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 1.006445 X X  
 1.  
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 2.001809 X X  
 1.  
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 2.001837 X X  
 1.  
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 1.004485 X X  
 1.  
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 1.004492 X X  
 1.  
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 2.001810 X    
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG        
 1.  
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 1.002662   X X
 1.  
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 1.002693   X  
 1.  
Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường cho các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội 1.009347   X  
 1.  
Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (cấp huyện) 1.009348   X  
 1.  
Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. 1.009788   X  
 1.  
Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) 1.009791   X  
 1.  
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) (Thay thế thủ tục tại Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng) 1.008990   X  
 1.  
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 1.009994   X  
 1.  
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 1.009995   X X
 1.  
Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: 1.009996   X X
 1.  
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 1.009997   X X
 1.  
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 1.009998   X X
 1.  
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 1.009999   X X
 1.  
Cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe 2.002360   X X
 1.  
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 1.003141   X X
 1.  
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) 1.009992   X X
 1.  
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) 1.009993   X X
  TỔNG CỘNG: 154 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN        
 

Phụ lục 19
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
 
 
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ Phần thực hiện trực tuyến
Nộp hồ sơ trực tuyến Trả kết quả trực tuyến Thanh toán trực tuyến[‡‡‡‡‡]
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG        
 1.  
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã 2.000206 X X  
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        
 1.  
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 1.001653 X    
 1.  
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 1.001699 X X  
 1.  
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 1.004941 X X  
 1.  
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 2.000286 X X  
 1.  
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 1.000489 X X  
 1.  
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 1.000506 X X  
 1.  
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 1.004944 X X  
 1.  
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 1.004946 X X  
 1.  
Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện 1.010941 X X  
 1.  
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2.001947 X X  
 1.  
LĨNH VỰC TƯ PHÁP        
 1.  
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1.001022 X   X
 1.  
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 1.001696   X X
 1.  
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký 1.003046   X  
 1.  
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 1.003583     X
 1.  
Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký 1.003625   X X
 1.  
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu 1.003688   X X
 1.  
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận 1.003862   X X
 1.  
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 1.004550   X X
 1.  
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.004583     X
 1.  
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1.004746     X
 1.  
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 2.000815   X X
 1.  
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 2.000884     X
 1.  
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2.000913     X
 1.  
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2.000927     X
 1.  
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2.000942   X X
 1.  
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở 2.001009     X
 1.  
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2.001016     X
 1.  
Thủ tục chứng thực di chúc 2.001019     X
 1.  
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2.001035     X
 1.  
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 2.001263     X
 1.  
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2.001406     X
 1.  
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) 2.002165   X  
 1.  
Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 1.000419     X
 1.  
Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 1.000593      
 1.  
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.000655     X
 1.  
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 1.000689     X
 1.  
Thủ tục đăng ký khai tử 1.000656     X
 1.  
Thủ tục đăng ký kết hôn 1.000894      
 1.  
Thủ tục đăng ký khai sinh 1.001193     X
 1.  
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1.004772     X
 1.  
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 1.004845      
 1.  
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 1.004859     X
 1.  
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1.004884     X
 1.  
Đăng ký lại khai tử 1.005461     X
 1.  
Thủ tục đăng ký giám hộ 1.004837      
 1.  
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 2.000986     X
 1.  
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 2.001023     X
 1.  
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2.000801 X X X
 1.  
LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO        
 1.  
Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 1.008901 X X  
 1.  
LĨNH VỰC Y TẾ        
 1.  
Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. 2.001088 X    
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI        
 1.  
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 1.003970     X
 1.  
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 1.004047     X
 1.  
LĨNH VỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG        
1 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 1.008838   X  
 1.  
Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) 1.003554 X    
 1.  
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2.000801     X
VIII LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG        
 1.  
Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường cho các hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình 1.009349   X  
 1.  
Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (cấp xã) 1.009350   X  
  TỔNG CỘNG: 58 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN      
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây